PLAKAT12

Bieg został podzielony na cztery kategorie wiekowe i rozgrywany był na różnych trasach przypisanych odpowiednio do poszczególnych kategorii. Oddzielnie klasyfikowano kobiety i mężczyzn. W najmłodszej kategorii tzw. „Biegu Skrzata” udział wzięło czterdzieści siedem osób: dwadzieścia pięć dziewcząt i dwudziestu dwóch chłopców. Bieg został rozegrany na trasie dwustu pięćdziesięciu metrów, a uczestniczyli w nim uczniowie młodszych klas szkół podstawowych. Zwycięzcami okazali się pochodząca z Zaczarnia Julia Brożek oraz Bartłomiej Kras z Zawady. W „Biegu Młodzika”, uczniów klas 4-6 szkół podstawowych rywalizowało trzydzieści dziewięć osób – dziewiętnaście  dziewczęt i dwudziestu chłopców. Trasa tego biegu liczyła sześćset metrów, a najlepsi zostali Izabela Szkalak z Ilkowic oraz Dariusz Nowakowski z Rzepiennik Biskupich. „Bieg Kangura” na długości tysiąca stu metrów został rozegrany w kategorii gimnazjum. Wystartowało w nim osiemnaście osób – dziewięć dziewcząt i dziewięciu chłopców. W tej kategorii wiekowej zwyciężyli: Natalia Galus z Ładnej i Konrad Kowalik z Tarnowa. Bieg główny, kategoria „Open”, w której uczestnicy zmagali się z dystansem dwóch tysięcy dwustu metrów, przyciągnął na start czterdzieści cztery osoby – dwanaście kobiet i trzydziestu dwóch mężczyzn. Najszybszymi uczestnikami biegu głównego na mecie stali się: Magdalena Mrugacz z Kerlikówki oraz Marek Łabuz z Tarnowa. Łącznie w Memoriale wystartowało sto czterdzieści osiem osób, w tym sześdziesiąt pięć kobiet i osiemdziesięciu trzech mężczyzn.

 Patronat nad Memoriałem objął Biskup Tarnowski

trasa biegu

Regulamin Biegu
„MEMORIAŁ”  ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”
Zawada, dnia  3.06.2012 r.I. Cele:

- Oddanie czci i  upowszechnienie pamięci o życiu i męczeństwie,o. Zbigniewa  Strzałkowskiego, misjonarza, męczennika za wiarę, godnego „Syna Ziemi Tarnowskiej”,
- Popularyzacja „Franciszkańskiej idei współistnienia”,
- Propagowanie zdrowego stylu życia,
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu,
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
- Promowanie szkoły i gminy,
- Kultywowanie tradycji związanej z historią szkoły.

II. Organizator:
- Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie,
- Dyrektor Szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

III. Współorganizatorzy:
- Franciszkanie - Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię - Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych,
- Samorząd Gminy Tarnów.

IV.  Patronat:
- Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej

V. Miejsce i termin:
- 3 czerwca 2012 roku – Niedziela,
- Biuro Zawodów, Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie.

VI. Organizacja biegów:
- Kobiety i mężczyźni w każdej kategorii będą klasyfikowani oddzielnie,
- Każdy zawodnik otrzyma kartę startową którą, na mecie musi oddać sędziemu,
- Bez karty startowej zawodnik nie będzie klasyfikowany.

VII. Kategorie:

BIEG MEMORIAŁOWY Kategoria OPEN 2200 m
BIEG SKRZATA kl. 0 do III) SzP 250 m
BIEG MŁODZIKA kl. IV do VI) SzP 600 m
BIEG KANGURA kl. I – III Gim 1100 m


VIII. Warunki uczestnictwa:
- W biegu głównym nie mogą startować osoby, które brały udział w biegu innej kategorii,
- Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w obecności opiekuna - rodzica, nauczyciela, lub innej upoważnionej osoby - muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
- W biegu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy zgodnie z regulaminem wyrażają zgodę na publikacje, pokazywanie i wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych do celów promocyjnych i informacyjnych „Memoriału ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”.

IX. Komisja Sędziowska:
- Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Lekkoatletycznego/.
- Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii Dyrektora Szkoły.

X. Postanowienia końcowe:
- Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Dyrektor Szkoły,
- Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny,
- Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed następnym biegiem).
Jeżeli do tego czasu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne,
- Podczas rozgrywania zawodów na trasach biegów nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę,
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Opiekunowie młodzieży biorącej udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojej młodzieży,
- Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów

XI. Nagrody:
- Za pierwsze pięć miejsc w każdej kategorii organizator przewiduje  nagrody, (medale, statuetki, rowery górskie, sprzęt sportowy, turystyczny i inne) - przy odbiorze nagrody o wartości przekraczającej 100 zł wymagany będzie dokument potwierdzający tożsamość oraz NIP i PESEL.
- Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają  pamiątkowe dyplomy.

XII. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia do udziału w biegu w Biurze Zawodów od godz. 12.00 dnia 3 czerwca 2012 roku – Niedziela.
- Zgłoszenie uczestnictwa w biegu memoriałowym ojca Zbigniewa Strzałkowskiego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.Regulamin zatwierdził:
Dyrektor Szkoły
mgr inż. Krzysztof Nowak

 

 

Protokół
z IX Biegu Memoriałowego im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego
Zawada, dnia 03 czerwca 2012

W niedzielę 03 czerwca 2012 roku miał miejsce IX Bieg Memoriałowy im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie. Bieg został rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorem był Dyrektor wraz z całą społecznością Szkoły Podstawowej, Wójt Gminy Tarnów, Prowincja Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Krakowa, Proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie. Patronat nad Memoriałem objął Biskup Tarnowski

Łączna ilość uczestników wynosiła 148 osób, w tym 65 kobiet i 83 mężczyzn. Bieg został podzielony na cztery kategorie wiekowe, rozgrywany był na różnych trasach, przypisanych odpowiednio do poszczególnych kategorii. Oddzielnie klasyfikowano kobiety i mężczyzn. W najmłodszej z kategorii, „Biegu Skrzata” udział wzięło 47 osób (25 dziewcząt i 22 chłopców). Uczestniczący w nim zawodnicy z klas 0 – III szkół podstawowych, pobiegli na dystansie 250 metrów. W rywalizacji szkół podstawowych klas IV – VI, „Biegu Młodzika” wystartowało 39 osób (19 dziewcząt i 20 chłopców). Trasa tego biegu liczyła 600 metrów. „Bieg Kangura” na długości 1100 metrów zorganizowano dla uczniów Gimnazjum. Do tego biegu przystąpiło 18 osoby (9 dziewcząt i 9 chłopców). W najstarszej kategorii, „Biegu Open” wystąpiło łącznie 44 osoby (12 kobiet i 32 mężczyzn). W tej kategorii uczestnicy zmagali się z dystansem 2200 metrów.

Komisja Sędziowska w składzie, której uczestniczyli:

- Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: Krzysztof Wawrzonek,

- Sędzia główny: Mariusz Więckowski,

- Sędziowie Karolina Zima,

orzekła, że zawody przebiegły zgodnie z regulaminem. Końcowe i ostateczne wyniki zatwierdził organizator biegu, dyrektor szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:

Szkoła Podstawowa – „Skrzat” – klasy 0 – III

Dziewczęta:

1. Julia Brożek – SP Zaczarnie – Zaczarnie
2. Kinga Kozielec – SP Zawada – Zawada
3. Julia Józefczyk – SP nr 5 Tarnów – Tarnów
4. Kinga Bałła – SP Zawada – Zawada
5. Patrycja Piotrowska – SP Zawada – Zawada
6. Karolina Bałła – SP nr 7 Tarnów – Tarnów
7. Wiktoria Kramarczyk – SP Kowalowa - Kowalowa

Chłopcy:

1. Bartłomiej Kras – SP Zawada – Zawada

2. Jakub Łazarz – SP Zawada – Łękawica
3. Szymon Srebro – SP Zawada – Zawada
4. Rafał Pancerz – SP Zawada – Zawada
5. Daniel Kaczor – SP Tarnów – Tarnów
6. Filip Grobecki – SP Tarnowiec – Nowodworze
7. Jakub Więckowski – SP Zawada - Zawada

Szkoła Podstawowa – „Młodzik” – klasy IV – VI

Dziewczęta:

1. Izabela Szkalak – SP Niedomice – Ilkowice
2. Jowita Nowak – SP Wojnicz – Rudka
3. Natalia Mordyl – SP Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
4. Natalia Chaim – SP nr 3 Tarnów – Tarnów
5. Emilia Kowalik – SP Wieliczka - Wieliczka

Chłopcy:

1. Dariusz Nowakowski – SP Rzepiennik – Rzepiennik Biskupi
2. Wojciech Karczyński – SP Tarnowiec – Tarnowiec
3. Piotr Łazarz – SP nr 20 Tarnów – Nowodworze
4. Artur Bednarz – SP Zawada – Poręba Radlna
5. Paweł Zaczkiewicz – SP Zawada – Poręba Radlna

Gimnazjum – „Kangur”

Dziewczęta:

1. Natalia Galus – Gim. Skrzyszów – Ładna
2. Dominika Kucmierz – Gim. Koszyce Wielkie – Koszyce Wielkie
3. Weronika Zegar – Gim. Zaczarnie – Zaczarnie
4. Magdalena Tyrka – Gim. Tarnowiec – Nowodworze
5. Magdalena Szlachta – Gim. Jadowniki - Przyborów

Chłopcy:

1. Konrad Kowalik – Gim. nr 8 Tarnów - Tarnów
2. Jakub Fołta – Gim nr 2 Dębica – Dębica
3. Dawid Jania – Gim. Tarnowiec – Radlna
4. Bartłomiej Czwakiel – Gim. Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
5. Łukasz Szlachta – Gim. Jadowniki - Przyborów

Bieg główny – „Open”

Kobiety:

1. Magdalena Mrugacz – Kierlikówka
2. Patrycja Mordyl – Wola Rzędzińska
3. Sylwia Lewicka – Koszyce Wielkie
4. Olivia Dzierwa - Zawada
5. Paulina Pieczarka – Janowice

Mężczyźni:

1. Marek Łabuz – Tarnów
2. Grzegorz Czyż – Bogumiłowice
3. Robert Makowiec – Burzyn
4. Grzegorz Będkowski – Tarnów
5. Adrian Kijowski – Podlesie Dębowe

 

Dziewczęta - klasy 0 - III - Szkoła Podstawowa - Skrzat
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Brożek Julia Zaczarnie SP Zaczarnie 1
2 Kozielec Kinga Zawada SP Zawada 2
3 Józefczyk Julia Tarnów SP nr 5 Tarnów 3
4 Bałła Kinga Zawada SP Zawada 4
5 Piotrowska Patrycja Zawada SP Zawada 5
6 Bałła Kamila Tarnów SP nr 7 Tarnów 6
7 Kramarczyk Wiktoria Kowalowa SP Kowalowa 7
8 Bałła Weronika Tarnów SP nr 7 Tarnów 8
9 Abramowicz Anna Świebodziń SP Świebodzin 9
10 Łazarz Julia Łękawica SP Zawada 10
11 Żydowska Weronika Zawada SP Zawada 11
12 Nowak Oliwia Rudka SP Wojnicz 12
13 Sumara Justyna Wielka Wieś SP Wielka Wieś 13
14 Budzik Katarzyna Łękawica SP Łękawka 14
15 Majzerowicz Kaja Tarnów SP nr 8 Tarnów 15
16 Sitko Aleksandra Zawada Przedszkole Tarnowiec 16
17 Kępa Oliwia Łękawica SP Łękawka 17
18 Wilka Julia Zawada SP Zawada 18
19 Milena Rudny Zawada SP Zawada 19
20 Sitko Anna Zawada SP Tarnowiec 20
21 Kaczor Gabriela Łękawica SP Łękawka 21
22 Łazarz Nikola Łękawica SP Zawada 22
23 Srebro Aleksandra Zawada SP Zawada 23
24 Michałek Dagmara Zawada   24
25 Sokołowska Kamila Wielka Wieś SP Wielka Wieś 25
         
Chłopcy - klasy 0 - III - Szkoła Podstawowa - Skrzat
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Kras Bartłomiej Zawada SP Zawada 1
2 Łazarz Jakub Łękawica SP Zawada 2
3 Pancerz Sebastian Zawada SP Zawada 3
4 Srebro Szymon Zawada SP Zawada 3
5 Pancerz Rafał Zawada SP Zawada 4
6 Kaczor Daniel Tarnów SP Tarnów 5
7 Grobecki Filip Nowodworze SP Tarnowiec 6
8 Więckowski Jakub Zawada SP Zawada 7
9 Sacha Michał Zawada SP Zawada 8
10 Mirek Michał Poręba Radlna SP Poręba Radlna 9
11 Mirek Patryk Poręba Radlna SP Poręba Radlna 10
12 Ciurej Maciej Zawada SP Zawada 11
13 Bałut Piotr Zawada SP Zawada 12
14 Chaim Nikodem Tarnów   14
15 Twardzik Daniel Samocice SP Samocice 15
16 Michałek Dorian Zawada SP Tarnów 16
17 Pancerz Mateusz Zawada SP Zawada 17
18 Buś Norbert Łękawka SP Łękawka 18
19 Wilka Piotr Zawada   19
20 Żydowski Piotr Zawada SP Zawada 20
21 Więckowski Mateusz Zawada   21
22 Twardzik Szymon Samocice   22

 

Dziewczęta - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa - Młodzik
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Szkalak Izabela Ilkowice SP Niedomice 1
2 Nowak Jowita Rudka SP Wojnicz 2
3 Mordyl Natalia Wola Rzędzińska SP Wola Rzędzińska 3
4 Chaim Natalia Tarnów SP nr 3 Tarnów 4
5 Kowalik Emilia Wieliczka SP nr 2 Wieliczka 5
6 Korus Patrycja Nieciecza SP Nieciecza 6
7 Bałła Dominika Tarnów SP nr 7 Tarnów 7
8 Chaim Kamila Tarnów SP nr 3 Tarnów 8
9 Gajda Agnieszka Tarnowiec SP Tarnowiec 9
10 Bednarz Katarzyna Poręba Radlna SP Zawada 10
11 Bałut Gabriela Zawada SP Zawada 11
12 Błyszczuk Aleksandra Tarnowiec SP Tarnowiec 12
13 Piotrowska Karolina Zawada SP Zawada 13
14 Masłowska Magdalena Tarnowiec SP Tarnowiec 14
15 Rataj Martyna Tarnów SP Tarnowiec 15
16 Sowińska Agnieszka Zawada SP Zawada 16
17 Sacha Weronika Zawada SP Zawada 17
18 Pancerz Katarzyna Zawada SP Zawada 18
19 Ziółkowska Berenika Zawada SP Zawada 19
         
Chłopcy - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa - Młodzik
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Nowakowski Dariusz Rzepiennik Biskupi SP Rzepiennik Biskupi 1
2 Korczyński Wojciech Tarnowiec SP Tarnowiec 2
3 Łazarz Piotr Nowodworze SP nr 20 Tarnów 3
4 Bednarz Artur Poręba Radlna SP Zawada 4
5 Zaczkiewicz Paweł Poręba Radlna SP Zawada 5
6 Grabecki Daniel Nowodworze SP Tarnowiec 6
7 Żelazo Tomasz Nieciecza SP Nieciecza 7
8 Zięba Kacper Tarnowiec SP Tarnowiec 8
9 Kordas Filip Tarnów SP nr 3 Tarnów 9
10 Poliszak Damian Tarnów SP Tarnowiec 10
11 Chaim Dawid Tarnów SP nr 3 Tarnów 11
12 Zaczkieiwcz Piotr Poręba Radlna SP Zawada 12
13 Czwakiel Maciej Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 13
14 Habel Łukasz Zaczarnie SP Zaczarnie 14
15 Twardzik Adrian Samocice SP Bolesław 15
16 Kasprzyk Kamil Tarnów SP Tarnowiec 16
17 Kasprzyk Kacper Tarnów SP Tarnowiec 17
18 Fołta Paweł Dębica SP nr 10 Dębica 18
19 Kaczor Konrad Łękawica SP Łękawka 19
20 Habel Wiktor Zawada SP Zawada 20
Dziewczęta - klasy I - III - Gimnazjum - Kangur
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Galus Natalia Ładna Gim. Skrzyszów 1
2 Kucmierz Dominika Koszyce Wielkie Gim. Koszyce Wielkie 2
3 Zegar Weronika Zaczarnie Gim. Zaczarnie 3
4 Tyrka Magdalena Nowodworze Gim. Tarnowiec 4
5 Szlachta Magdalena Przyborów Gim. Jadowniki 5
6 Furmańska Karolina Wola Rzędzińska Gim. Wola Rzędzińska 6
7 Pytka Edyta Nieciecza Gim. Nieciecza 7
8 Kukułka Paulina Łękawica Gim. Skrzyszów 8
9 Swoszowska Wiktoria Tarnów Gim. nr 1 Tarnów 9
         
Chłopcy - klasy I - III - Gimnazjum - Kangur
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Kowalik Konrad Tarnów Gim. nr 8 Tarnów 1
2 Fołta Jakub Dębica Gim. nr 2 Dębica 2
3 Jania Dawid Radlna Gim. Tarnowiec 3
4 Czwakiel Bartłomiej Wola Rzędzińska Gim. Wola Rzędzińska 4
5 Szlachta Łukasz Przyborów Gim. Jadowniki 5
6 Bogusz Dawid Kępa Bogumiłowicka Gim. nr 9 Tarnów 6
7 Brożek Bartłomiej Lisia Góra Gim. Zaczarnie 7
8 Górski Mateusz Łękawica Gim. Tarnowiec 8
9 Gajda Piotr Tarnowiec Gim. Tarnowiec 9
Kobiety - Open
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Miejsce
1 Mrugacz Magdalena Kierlikówka 1
2 Mordyl Patrycja Wola Rzędzińska 2
3 Lewicka Sylwia Koszyce Wielkie 3
4 Dzierwa Oliwia Zawada 4
5 Pieczarka Paulina Gmina Tarnów 5
6 Twardzik Edyta Samocice 6
7 Pieprzyk Jadwiga Zawada 7
8 Damian Agnieszka Koszyce Wielkie 8
9 Malik Marta Gmina Tarnów 9
10 Bałła Katarzyna Tarnów 10
11 Brożek Brygida Gmina Tarnów 11
12 Piotrowska Barbara Zawada 12
       
Mężczyźni - Open
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Miejsce
1 Łabuz Marek Tarnów 1
2 Czyż Grzegorz Bogumiłowice 2
3 Makowiec Robert Burzyn 3
4 Będkowski Grzegorz Tarnów 4
5 Kijowski Adrian Żabno 5
6 Moździerz Paweł Tarnów 6
7 Marzec Paweł Tarnów 7
8 Wiśniewski Wojciech Żabno 8
9 Kuboń Marcin Rzuchowa 9
10 Makowiec Jarosław Burzyn 10
11 Łaskawski Jarosław Zawada 11
12 Olszówka Wojciech Tarnów 12
13 Kasprzyk Krzysztof Tarnów 13
14 Tarczoń Michał Skrzyszów 14
15 Siedlik Tadeusz Skrzyszów 15
16 Tęgoborski Krzysztof Tarnów 16
17 Bałla Paweł Tarnów 17
18 Kamykowski Rafał Zawada 18
19 Nowak Piotr Zawada 19
20 Łabno Artur Tarnów 20
21 Gdowski Mateusz Gmina Tarnów 21
22 Mordyl Jarosław Wola Rzędzińska 22
23 Poliszak Paweł Tarnów 23
24 Wawrzon Mirosław Skrzyszów 24
25 Nowak Artur Nowodworze 25
26 Pławik Adam Tarnów 26
27 Mrug Kamil Zaczarnie 27
28 Stach Kamil Gmina Tarnów 28
29 Obrzut Wojciech Tarnów 29
30 Grzegorz Kozioł Gmina Tarnów 30
31 Trojak Kamil Tarnów 31
32 Świńczyk Filip Gmina Tarnów 32

 

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com