Poniedziałek, 22  Lipiec  2024  01:42:00

Skład Rady Rodziców Szkoły w roku szkolnym 2023/2024Przewodnicząca: Joanna Duda
Zastępca: Sylwia Joniak
Skarbnik: Aneta KamińskaRada Rodziców oddziału przedszkolnego:

Przewodnicząca: Natalia Ciurej
Zastępca: Gabriela Cisek-Duda
Skarbnik: Małgorzata Mortek

Rada Rodziców klasy I

Przewodnicząca:
Zastępca:
Skarbnik:

Rada Rodziców klasy II


Przewodnicząca: Joanna Duda
Zastępca: Katarzyna Kryczka
Skarbnik: Anna Ciepielowska


Rada Rodziców klasy III

Przewodnicząca: Barbara Boczek
Zastępca: Joanna Łątka
Skarbnik: Barbara Lechowicz

Rada Rodziców klasy IV

Przewodnicząca: Aneta Kamińska
Zastępca: Katarzyna Ussarz
Skarbnik: Joanna Włodek

Rada Rodziców klasy V

Przewodnicząca: Kinga Strzałkowska
Zastępca:  Wioleta Pieprzyk
Skarbnik: Beata Skroczyńska-Maksuś

Rada Rodziców klasy VI

Przewodnicząca: Joanna Włodek
Zastępca: Magdalena Niedojadło
Skarbnik: Ewelina Fiszbain


Rada Rodziców klasy VII

Przewodnicząca:
Zastępca:
Skarbnik:

Rada Rodziców klasy VIII

Przewodnicząca:
Zastępca:
Skarbnik:

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2012/2013
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego
w Zawadzie z dnia 18 września 2012 r.

 

 

Regulamin Działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie

I. Postanowienia ogólne

§ 1 1.

1. Rada Rodziców Szkoły podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.
2. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Kadencja Rady trwa 1 rok.
2. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady. 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco- doradczy spośród wszystkich rodziców uczniów szkoły.
2. Rada może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. II.

Wybory do Rady

§ 4

1. Wybory do Rady oddziałowej danej klasy przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

1. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

§ 6

1. Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7

1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły. O wyniku wyborów Przewodniczący informuje Prezydium Rady Rodziców.
2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

§ 8

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranych członków Rady zwołuje przewodniczący ustępującej Rady Rodziców.
3. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady Rodziców

§ 9

1. Rada wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Rodziców składające się z przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 10

1. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje jej prace, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady i Prezydium, reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 11

1. Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 12

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
1) realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
2) gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

2. Komisja rewizyjna raz na kwartał monitoruje i sprawdza stopień wykonania zadań określonych w rocznym planie pracy Rady.

3. Rada Rodziców na walnym zebraniu składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi Komisji Rewizyjnej.

IV. Posiedzenia Rady

§ 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w trakcie posiedzeń Prezydium. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców odbywają się co najmniej 2 razy w semestrze.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady Rodziców lub Prezydium zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 14

1. Przygotowanie posiedzenia Rady Rodziców lub Prezydium jest obowiązkiem przewodniczącego. Porządek obrad przedstawiany jest na początku posiedzenia
2. Posiedzenia Rady Rodziców lub Prezydium prowadzone są przez przewodniczącego.
3. W posiedzeniach Rady Rodziców lub Prezydium może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 15

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał

§ 16

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

§ 17

1. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
2. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 18

1. Członkowie Rady mają prawo:

1) Dostępu do wszystkich dokumentów prawa wewnątrzszkolnego uzasadnionych sytuacjach do innych dokumentów poza uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
2) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
3) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę Rodziców.

2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady

§ 19

1. Rada może gromadzić fundusze na wspierania statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

1) ze składek rodziców,
2) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
3) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę.
4) z innych źródeł.

§ 20

1. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycje wysokości składek przedstawia dla całej szkoły Prezydium Rady Rodziców. Wysokość składki podlega indywidualnemu zdeklarowaniu w formie pisemnej jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

§ 21

1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się poprzez przekazanie środków do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki na:

1) pomoc materialną dzieciom,
2) dofinansowanie konkursów i innych imprez szkolnych,
3) nagrody rzeczowe dla uczniów,
4) inne działania sprzyjające realizacji statutowych zadań szkoły, w tym organizowanie wypoczynku uczniów szkoły.

2. Organami kontroli i nadzoru nad finansami Rady są: Komisja Rewizyjna oraz ogólne zebranie rodziców.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 22

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców na swoje zebrania plenarne, a Prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe może zapraszać Dyrektora oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
2. Rada Rodziców poprzez różne formy swojego zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie.

§ 23

1. Członkowie Rady Rodziców mogą zostać odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji. W sytuacji odwołania członka Rady Rodziców wychowawca klasy ma obowiązek powiadomić w formie pisemnej Przewodniczącego Rady w terminie 7 dni od daty odwołania.
2. Członkowie Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.

§ 24

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zawada, dnia 18 wrzesień 2012

Przewodnicząca Rady Rodziców

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com