Czwartek, 2  Luty  2023  19:42:45

Zerowka 19

 

 

 

Regulamin rekrutacji dzieci

do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej
im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11

Statut Szkoły im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa procedurę i zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego
w Zawadzie

2. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

3. Regulamin zostaje podany do powszechnej wiadomości na terenie oddziału przedszkolnego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły podstawowej

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Tarnów;

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tarnów;

3) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie;

4) Oddziale Przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny
w Szkole Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie;

5) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie;

6) wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i/lub więcej dzieci;

7) samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

8) rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica posiadającego pełną władzę rodzicielską, prawnego opiekuna dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

9) Kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko objęte rekrutacją do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie;

10) Deklaracji - należy przez to rozumieć „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie”;

11) Wniosku – należy przez to rozumieć „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie ;

12) GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

13) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie

Zasady rekrutacji

§ 3.

1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym.

2. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Tarnów.

3. Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym jest przyjmowany w pierwszej kolejności.

4. Dzieci przyjmuje się do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

5. Kandydaci spoza obszaru Gminy mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.

6. Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

8. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

9. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego, decyduje Dyrektor.

§ 4.

1. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor w formie pisemnego ogłoszenia.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera termin, miejsce składania przez rodziców deklaracji i wniosków oraz informację o miejscu udostępnienia regulaminu.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor umieszcza:

1) na stronie internetowej;

2) na tablicy ogłoszeń.

§ 5.

1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku, w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica Kandydata.

6. Do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny;

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

5) oświadczenie rodzica o możliwości odroczenia dziecka od spełniania obowiązku szkolnego, potwierdzone w późniejszym czasie decyzją dyrektora szkoły;1)

6) oświadczenie Rodziców o zatrudnieniu;

7) oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym;

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, pkt. 2 - 4 są składane w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej zgodnie
z art.76 a par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu.

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt. 2 – 4, mogą być składane także
w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica Kandydata.

9. Oświadczenia wymagane w procesie rekrutacji, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

10. Przewodniczący Komisji może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 9, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

§ 6.

1. W przypadku zgłoszenia w trakcie rekrutacji większej liczby dzieci spełniających warunek, o którym mowa w par. 3 ust. 1, niż ilość wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym,
w pierwszym etapie rekrutacji są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata ;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja przystępuje do drugiego etapu rekrutacji.

3. W drugim etapie rekrutacji bierze się pod uwagę kryteria z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, uzgodnione z organem prowadzącym, o różnej wartości wyrażonej w punktach:

1) dzieci rodziców obojga pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym - 2 pkt.;

2) dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w roku szkolnym, w którym trwa rekrutacja - 1 pkt.;

§ 7.

1. Rodzicom Kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego służy prawo odwołania się od rozstrzygnięcia Komisji w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego oddziału przedszkolnego.

2. Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Od decyzji Dyrektora rodzicom przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego.

Skład i prace komisji

§ 8.

1. Dyrektor w drodze zarządzenia powołuje Komisję i wyznacza jej przewodniczącego.

2. W skład komisji wchodzą:

1) Zastępca Dyrektora Szkoły – przewodniczący Komisji;

2) Nauczyciel Oddziału przedszkolnego – członek Komisji;

3) Przedstawiciel Rady Rodziców – członek Komisji.

3. Do zadań Komisji należy:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do Oddziału przedszkolnego;

2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Oddziału przedszkolnego z podaniem imienia i nazwiska kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc;

3) umieszczenie na tablicy ogłoszeń list, o których mowa w ust.3 pkt 1 i 2 zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;

4) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

4. Dokumentacja z rekrutacji przechowywana jest w oddziale przedszkolnym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Terminy rekrutacji

 

§ 9.

1. Od 1 marca 2022 r. zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego od dnia 1 marca do 25 marca 2022 r. (w postępowaniu uzupełniającym od dnia 12 kwietnia 2022 r. do dnia 26 kwietnia 2022 r).
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym z uwzględnieniem art. 150 u. p. o. od dnia 30 marca 2022 r. do dnia 5 maja 2022 r.
4. 31 marca 2022 r. Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 5 maja 2022 r.
5. Od 1 kwietnia do 7 kwietnia  2022 r. Potwierdzenie rodzica kandydata  niepełnoletniego  woli  przyjęcia (w postępowaniu uzupełniającym od 6 maja do 13 maja 2022 r.).
6. 8 kwietnia 2022 r. podanie do publicznej wiadomości i wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego (w postępowaniu uzupełniającym w dniu 16 maja 2022 r.).

 

Zawada, 11.02.2022 r.

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com