Piątek, 24  Maj  2024  20:47:58

 

   
 
  

 Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka:
1. Dowód osobisty
2. Odpis aktu urodzenia
3. Pesel dziecka

 Źródło: www.men.gov.pl

Formularze do wypełnienia można pobrać z naszej strony internetowej.

 

Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

§ 1
Zasady przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:

- dzieci 7 letnie
- dzieci 6 letnie

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia ( załącznik nr 1).

Do wniosku dołącza się:
▪ odpis aktu urodzenia dziecka ( do wglądu)

3. O przyjęciu dziecka, w tym dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor szkoły.

4. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w pkt. 3 wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

§ 2

Zasady i kryteria przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosku ( zał. Nr 2)

2. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Informacja o spełnianiu kryteriów wynikających z art. 131 p.2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 t.j. z dnia 2019.06.19)

Lp. Kryterium Zgłoszenie kryterium do oceny TAK*)
1. Wielodzietność rodziny kandydata;  
2. Niepełnosprawność kandydata  
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

3. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu do Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie decydują kryteria dodatkowe:

 

L.p. Kryteriuia dodatkowe Liczba punktów
1. Rodzeństwo dziecka realizuje obowiązek szkolny w SPw Zawadzie. 5
   
2. Miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie SP w Zawadzie. 4
3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka ( babcia, dziadek) wspierający rodziców ( prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki 3
4. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego znajdującego się w szkole 2
5. Szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy 1
 

 

4. Spełnienie w/w. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie ( na druku wg wzoru – załącznik nr 3, patrz niżej i wybierz druk który dotyczy) razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

§ 3

Terminy postępowania rekrutacyjnego

1. Od 1 marca 2024 r. zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej od dnia 4 marca do 27 marca 2024 r. (w postępowaniu uzupełniającym od dnia 18 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r).
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym z uwzględnieniem art. 150 u. p. o. od dnia 10 kwietnia 2024 r. a w postępowaniu uzupełniającym do dnia 6 maja 2024 r.
4. 10 kwietnia 2024 r. Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 7 maja 2024 r.
5. 11 kwietnia 2024 r. do dnia 16 kwietnia 2024 r. Potwierdzenie rodzica kandydata  niepełnoletniego  woli  przyjęcia (w postępowaniu uzupełniającym od dnia 8 maja 2024 r. do dnia 10 maja 2024 r.).
6. 17 kwietnia 2024 r. podanie do publicznej wiadomości i wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej (w postępowaniu uzupełniającym w dniu 13 maja 2024 r.).

§ 4
Zadania Komisji Rekrutacyjnej

1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie dyrektora szkoły.

2. Do zadań komisji należy:
a) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
c) sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,
d) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

3.Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.

4.Listy, o których mowa w punkcie 2a i 2b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

5.Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.

6.Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

§ 5
Procedury odwoławcze

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.

§ 6
Rekrutacja uzupełniająca

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne

§ 7
Przepisy końcowe

1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
3. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły, otrzymać drogą mailową po podaniu adresu e-mail lub pobrać ze strony internetowej szkoły.
4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

Załączniki, októrych mowa można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.30

Czytaj więcej...

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com