Środa, 17  Kwiecień  2024  07:28:16

Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i przekazywania materiałów ćwiczeniowych
w Szkole Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie.
2. Regulamin zawiera:
a. zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
b. tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,
c. postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
3. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji celowej winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
4. Szkoła nieodpłatnie wypożycza podręczniki na okres danego roku szkolnego.
5. Uczniowie i Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

§ 2 PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji celowej zostają przyjęte na stan biblioteki na podstawie faktur zakupu oraz dowodu przekazania i wpisane do księgi inwentarzowej podręczników.
2. Materiały ćwiczeniowe nie są wpisywane do księgi inwentarzowej, są przekazywane uczniom do jednorazowego wykorzystania.

§ 3 UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

1. Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.
2. Wypożyczanie odbywa się: na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 10 września, kolejne części podręczników/materiałów w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu (zgodnie z jego zapotrzebowaniem).
3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe z biblioteki szkolnej odbiera dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej wychowawca klasy.
4. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija w ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego.
5. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniowi do jednorazowego wykorzystania najpóźniej do 10 września.
6. Wypożyczenie podręcznika i materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
7. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§ 4 ZASADY WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

1. Wychowawca ma obowiązek zapoznania uczniów i rodziców z zasadami korzystania z wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych. Dowodem znajomości regulaminu wypożyczania i korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych są:
a. w przypadku uczniów zapis w dzienniku lekcyjnym (godzina z wychowawcą),
b. w przypadku rodziców oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy pobiera z biblioteki podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom klas I-III oraz uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej przez wychowawców.
4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
5. Odbiór podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych jest potwierdzany własnoręcznym podpisem przez rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej i przez uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu).
6. Oświadczenia, po podpisaniu przez rodziców/uczniów, wychowawca ma obowiązek zwrócić bibliotekarzowi.
7. Oświadczenia przechowywane są w dokumentacji szkolnej.
8. Po otrzymaniu wypożyczonych podręczników rodzic/uczeń sprawdza ich stan.
W przypadku uszkodzeń /zniszczeń, natychmiast zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi przedmiotu.

§ 6 ZASADY UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem i zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny.
2. Uczeń odpowiada za stan podręczników, chroni je przed zniszczeniem lub utratą oraz obchodzi się z nimi z należyta starannością.
3. Wypożyczone podręczniki muszą być obłożone okładką ochronną, którą można łatwo zdjąć nie niszcząc książki.
4. Zabrania się:
 dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach,
 wyrywania, sklejania, przecinania, itp. kartek,
 innych czynności, które mogą powodować uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika.

§ 7 ZWROT PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

1. Rodzice i uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych po roku ich użytkowania.
2. Uczeń powinien przygotować podręczniki do zwrotu, wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze, itp.) tj. powycierać wszystkie wpisy ołówkiem, podkleić, usunąć kartki z notatkami i okładzinę.
3. Dodatkowe wyposażenie podręcznika jest jego integralną częścią i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym. Ich zgubienie lub zniszczenie skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika
4. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników/materiałów edukacyjnych sprawuje wychowawca klasy i nauczyciel bibliotekarz.
5. Rodzic, którego dziecko zmienia szkolę w ciągu roku szkolnego zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne przed pobraniem dokumentów dziecka.

§ 8 USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW
EDUKACYJNYCH

1. Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika we wskazanym terminie rodzice ucznia są obowiązani do odkupienia nowego podręcznika lub (w uzasadnionych przypadkach) zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
3. Za egzemplarz zniszczony uważa się taki, z którego nie może korzystać następny uczeń (nieczytelne strony, zamoczenie, wyrwane kartki, porysowane lub popisane, poplamione, powycinane strony, inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową i uniemożliwiają pełne korzystanie z podręcznika/materiału edukacyjnego).

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Inwentaryzację zasobów bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych przeprowadza nauczyciel bibliotekarz na zakończenie roku szkolnego po ich odbiorze od użytkowników.
2. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
3. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku.

Franciszkanie

Franciszkanie

Do końca roku szkolnego pozostało: 21.06.2024 8:00 65 Dni

Rodo

Informacja dotycząca
przetwarzania danych
osobowych

Szczegółowe informacje

Regulamin monitoringu

Polityka prywatności

 

AA

Sukcesy sportowe 20../2019


Powered by SpeedTest.pl
Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com